Cookievoorkeuren
Instellingen Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden Buzzel B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Buzzel B.V. handelend onder de naam Kwissle (hierna: Kwissle) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81984251 en is gevestigd aan Brandingdijk 82 (3059RB) te Rotterdam.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Kwissle.

3. Applicatie: de Diensten van Kwissle worden aangeboden via de Applicatie van Kwissle.

4. Diensten: De dienstverlening van Kwissle bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Kwissle vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Tevens biedt Kwissle de mogelijkheid om via de Applicatie in contact te komen en een overeenkomst te sluiten met coaches en om content van derden te lezen via Applicatie, alsmede om zelf verhalen te delen op de Applicatie.

5. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Buzzel B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Deelnemer aanbiedt hierna: Kwissle.

6. Deelnemer c.q. Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Kwissle heeft aangesteld, projecten aan Kwissle heeft verleend voor Diensten die door Kwissle worden uitgevoerd, of waaraan Kwissle een voorstel op grond van een Lidmaatschap heeft gedaan.

7. Lidmaatschap: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Kwissle, alsmede voorstellen van Kwissle voor Diensten die door Kwissle aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Kwissle waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Kwissle, elke Overeenkomst c.q. Lidmaatschap tussen Kwissle en Deelnemer en op elke dienst die door Kwissle wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst c.q. Lidmaatschap wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kwissle aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Kwissle is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval Kwissle niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

10. Op de dienstverlening van Kwissle zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Kwissle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Kwissle is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Kwissle het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Kwissle gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van het Lidmaatschap.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Kwissle zijn in beginsel indicatief en geven Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van het Lidmaatschap

1. Het Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Kwissle heeft aanvaard door zich aan te melden op de Applicatie van Kwissle en Kwissle deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd, alsmede door het betalen van de verschuldigde vergoeding indien van toepassing.

2. Kwissle heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Kwissle is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.

4. Voor Deelnemer is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aanschaf van een Lidmaatschap indien Deelnemer hier uitdrukkelijk van af ziet, nu Deelnemer per direct toegang krijgt tot de online omgeving.

Artikel 5 - Duur van het Lidmaatschap

1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Kwissle van Deelnemer verkrijgt.

2. Deelnemer kan zowel een betaald als onbetaald Lidmaatschap aangaan. Een onbepaald Lidmaatschap is direct opzegbaar. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode en geeft toegang tot bepaalde faciliteiten van de Applicatie. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap van Deelnemer automatisch verlengd indien Deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail aan kwissle@kwissle.com onder vermelding van de logincode en gebruikersnaam. Deelnemer ontvangt op het bij Kwissle bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Kwissle op verzoek van Deelnemer te allen tijde het profiel van Deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van Deelnemer.

3. Zowel Deelnemer als Kwissle kan het Lidmaatschap ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Lidmaatschap indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.

4. De ontbinding van het Lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover Kwissle ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Zowel Deelnemer als Kwissle kan het Lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Kwissle nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Kwissle zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Kwissle staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Kwissle geeft geen garantie omtrent het verkrijgen van een match door middel van de Applicatie.

2. Het Lidmaatschap zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met het Lidmaatschap.

3. De door Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Kwissle aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Kwissle heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Kwissle is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Kwissle Deelnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

6. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Kwissle of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, sprake is van vertraging heeft Kwissle recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Deelnemer.

7. Kwissle kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Hieronder kan worden verstaan maar niet beperkt tot eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Applicatie vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep af te bakenen en de eventuele kans op "succes", een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen zullen nimmer in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

9. De Diensten van Kwissle zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. Kwissle wenst uitdrukkelijk te vermelden dat gebruikers jonger dan 18 jaar niet op de Applicatie van Kwissle worden toegelaten. Ook verzamelt Kwissle niet bewust persoonlijke informatie van gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. In het geval Deelnemer vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 jaar is, kan Deelnemer dit melden bij Kwissle.

10. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, Deelnemer zal vier stappen moeten doorlopen voordat er een match wordt verkregen. Kwissle informeert Deelnemer vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten, foto's en/of video's wel of niet ontvangen.

11. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Kwissle geeft hierover informatie op haar website en/of applicatie vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

12. Kwissle is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers jegens elkaar tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

13. De dienstverlening van Kwissle is slechts gericht op de bemiddeling bij de totstandkoming van contacten, dan wel overeenkomsten met derden. Indien er een overeenkomst met een derde wordt gesloten vindt dit uitsluitend plaats onder de voorwaarden van deze derden. Kwissle is nimmer onderdeel van deze overeenkomst en de uitvoering hiervan.

Artikel 7 - Verplichtingen Deelnemer

1. Deelnemer is verplicht alle door Kwissle verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van het Lidmaatschap. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Kwissle niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.

2. Kwissle is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Kwissle verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Kwissle voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van het Lidmaatschap.

3. Kwissle kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van het Lidmaatschap, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Kwissle gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Deelnemer. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Deelnemer dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is

Artikel 8 - Prijzen en betaling

Het gebruik van de dienstverlening van Kwissle is kosteloos. Kwissle kan echter de dienstverlening onderwerpen aan een betalingsverplichting. De Deelnemers zullen hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld en hebben in dit geval de mogelijkheid om het Lidmaatschap op te zeggen.

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Kwissle voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Deelnemer verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van Kwissle of delen hiervan. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het Lidmaatschap met Kwissle aan Deelnemer ter beschikking gesteld. Indien Deelnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is Kwissle gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen en/of het gebruik van de Kwissle Applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Deelnemer op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Deelnemer het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.

5. Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Kwissle is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het Lidmaatschap.

7. Indien een periodieke betalingsverplichting met Deelnemer is overeengekomen, is Kwissle gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Deelnemer heeft het recht om het Lidmaatschap met Kwissle te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.

8. Deelnemer dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Kwissle.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Deelnemer eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal Kwissle zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Kwissle meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Kwissle gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Kwissle de betrokkene hierover informeren.

2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Kwissle verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Kwissle tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van het Lidmaatschap.

3. Indien Kwissle op grond van het Lidmaatschap dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1. Kwissle heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Kwissle gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Kwissle is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit het Lidmaatschap voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.

3. Kwissle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om Kwissle te vergoeden voor elk financieel verlies dat Kwissle lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer.

Artikel 12 - Overmacht

1. Kwissle is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van het Lidmaatschap niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Kwissle wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Kwissle, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan Kwissle zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Kwissle of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Kwissle buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om het Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van het Lidmaatschap zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Kwissle is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 13 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Kwissle, is Kwissle uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Deelnemer Kwissle binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Kwissle deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Kwissle in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door Kwissle leidt tot aansprakelijkheid van Kwissle, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het Lidmaatschap wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Kwissle. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Indien het Lidmaatschap kosteloos is, is de aansprakelijkheid beperkt op een maximum bedrag van €250,- per aanspraak per jaar.

3. Kwissle sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Kwissle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Deelnemer vrijwaart Kwissle voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Kwissle geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Kwissle.

5. Enige door Kwissle opgeleverde adviezen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Kwissle.

6. De inhoud van het opgeleverde advies van Kwissle is niet bindend en slechts adviserend van aard. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Kwissle opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Kwissle. Kwissle is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. Kwissle is niet aansprakelijk voor de overeenkomsten die tot stand komen tussen een Deelnemer en een derde via de Applicatie van Kwissle.

8. Kwissle staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kwissle verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Kwissle vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kwissle binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van het Lidmaatschap tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Kwissle.

Artikel 14 - Geheimhouding

1. Kwissle en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende het Lidmaatschap bij Deelnemer aan Kwissle bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Kwissle is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Kwissle opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Deelnemer.

3. Indien Kwissle op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Kwissle zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Kwissle niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Deelnemer geen grond voor ontbinding van het Lidmaatschap.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, of adviezen die door Kwissle aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Kwissle vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Deelnemer zal Kwissle vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Kwissle is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Kwissle en Deelnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Kwissle waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Kwissle en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Kwissle rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwissle. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Kwissle opgeleverde zaken, dient Kwissle expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Kwissle rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in het Lidmaatschap.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 16 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Kwissle verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Kwissle zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Deelnemer vrijwaart Kwissle van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Deelnemer vrijwaart Kwissle voor alle aanspraken van Deelnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Deelnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap

4. Deelnemer vrijwaart Kwissle voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Deelnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Deelnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Deelnemer jegens derde(n).

5. Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Kwissle verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 - Klachten

1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van Kwissle of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via kwissle@kwissle.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kwissle de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Kwissle zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Kwissle en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Kwissle heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Kwissle en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 23 april 2021

Your journey to a real connection