Cookievoorkeuren
Instellingen Ik ga akkoord

Gebruiksvoorwaarden Buzzel B.V.

Artikel 1 - Algemeen

Buzzel B.V. handelend onder de naam Kwissle is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 81984251 en is gevestigd aan de Brandingdijk 82 (3059RB) te Rotterdam, hierna: Kwissle. Kwissle is de aanbieder van de Kwissle Applicatie waar Deelnemer aan het Lidmaatschap van Kwissle gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Kwissle Applicatie gaat Deelnemer akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deelnemer van de Applicatie dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Kwissle Applicatie. Als Deelnemer niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Kwissle Deelnemer deze Kwissle Applicatie verder niet te gebruiken. Kwissle raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Kwissle Applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Kwissle Applicatie te gebruiken, stemt Deelnemer in dat Kwissle door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten.

Artikel 2 - Gebruik van de Kwissle Applicatie

1. Kwissle spant zich in de Kwissle Applicatie ter beschikking te stellen aan Deelnemer. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Deelnemer heeft toegang tot de Kwissle Applicatie nadat Deelnemer een account heeft aangemaakt.

2. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Kwissle Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Deelnemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Deelnemer Kwissle onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Deelnemer dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Kwissle kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 3 - Verplichtingen bij het gebruik van de Kwissle Applicatie

1. Deelnemer heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Kwissle Applicatie. Deelnemer is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Kwissle Applicatie. Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik van de Kwissle Applicatie:

 • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Kwissle Applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • het kopiëren van (onderdelen van) de Kwissle Applicatie van Kwissle;
 • het opnemen van foto's en/of video's van andere Deelnemers;
 • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Kwissle

2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Kwissle gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Deelnemer verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Kwissle komt het recht toe Deelnemer de toegang tot de Kwissle Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Kwissle Applicatie te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Deelnemer.

4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Kwissle Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Deelnemer dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Applicatie.

6. Het account kan geregistreerd worden met een telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven. Er zal een verificatieproces plaatsvinden door code per SMS-bericht naar het telefoonnummer van Deelnemer.

7. De Deelnemer is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

8. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Deelnemer vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Deelnemer per direct contact op te nemen met Kwissle. Deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Deelnemer kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

9. Indien Deelnemer een verhaal, foto en/of video plaatst op de Applicatie van Kwissle dient Deelnemer zich te houden aan alle verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel. Door onder meer een verhaal te uploaden op de Applicatie van Kwissle:

 • verleent de Deelnemer Kwissle een licentie om deze inhoud op de Applicatie of op andere websites van Kwissle te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;
 • doet de Deelnemer, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de inhoud rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

Artikel 4 - Gedrag van Deelnemer

1. Het is Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is Deelnemer bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Kwissle;
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
 • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
 • foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
 • een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • Deelnemers en/of Datingsite onheus te bejegenen, of daarop anderszins teksten te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven en/of het verwerken van deze gegevens ten behoeve van enige commerciële doeleinden.

2. Het is Deelnemer bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • uitlatingen te doen over het soort of de duur van het Lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • uitlatingen te doen over de status van je het Lidmaatschap in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel;
 • anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;
 • commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of Kwissle toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • informatie op een profiel van een andere Deelnemer op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

3. Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde in dit artikel kan Kwissle het Lidmaatschap van Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Kwissle stelt Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Kwissle kan, maar verplicht zich niet tot, restitutie van het resterende Lidmaatschapsgeld met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.

4. Deelnemer accepteert dat Kwissle als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van dit artikel.

Artikel 5 - Toegang

1. Kwissle biedt enkel en alleen het gebruik van de Kwissle Applicatie aan. Kwissle heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten van eventuele adverteerders op de Applicatie.

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Kwissle Applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kwissle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Kwissle Applicatie tijdig worden verstrekt aan Kwissle.

4. Kwissle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kwissle is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorKwissle bekend was.

Artikel 6 - Communicatiefaciliteiten

1. Kwissle stelt Deelnemers in staat om berichten te sturen aan Deelnemers indien deze een match zijn. Deelnemers verlenen Kwissle toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Kwissle zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Deelnemers aan andere Deelnemers doorgeven.

2. Kwissle adviseert Deelnemers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Applicatie. Kwissle raadt Deelnemers in het bijzonder aan om geen financiële informatie op te nemen in berichten.

Artikel 7 - Nieuwsbrief

De Applicatie biedt Deelnemers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Kwissle of van derde die hiervoor de mogelijkheid bieden via de Applicatie van Kwissle. Indien Deelnemers de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het registratieformulier of zich hiervoor aanmelden via een link in de Applicatie. Na registratie kunnen Deelnemers zich afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 8 - Beschikbaarheid Applicatie

Kwissle staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Kwissle streeft ernaar om zich in te spannen om de Kwissle Applicatie en de toegang tot de Kwissle Applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Deelnemer, doch staat Kwissle niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Kwissle Applicatie. Kwissle is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Kwissle Applicatie en het gebruik van de Kwissle Applicatie op te schorten. Kwissle is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Kwissle Applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 9 - Informatieve blogs

Op de Applicatie en/of website van Kwissle kunnen informatieve blogs en/of advertenties worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door derden. Kwissle is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs en/of advertenties in de Applicatie of de website,

Artikel 10 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Kwissle of derden en/of onrechtmatig handelen door Deelnemer, is Kwissle gerechtigd om dat deel van de Kwissle Applicatie per direct af te sluiten of Deelnemer uit te sluiten van het gebruik. Kwissle zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Kwissle aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 11 - Storingen en reparatie

Indien en voor zover Deelnemer last heeft van een storing en/of de Applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Deelnemer gebruik maken van hulp op afstand. Deelnemer kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Kwissle of via kwissle@kwissle.com.

Artikel 12 - Betaling

1. Het recht om gebruik te maken van de Kwissle Applicatie kan onderworpen zijn aan een periodieke vergoeding die Deelnemer verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Kwissle. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Kwissle aan Deelnemer ter beschikking gesteld. De voorwaarden omtrent betaling zijn te vinden in artikel 8 van de algemene voorwaarden van Kwissle.

2. Indien Deelnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Kwissle gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Kwissle Applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

1. Deelnemer vrijwaart Kwissle vanaf het moment dat Deelnemer zich eerst bedient van de Kwissle Applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Kwissle.

2. Kwissle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Kwissle Applicatie of die van gelinkte websites of Applicaties.

3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Kwissle jegens Deelnemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Kwissle in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In geen geval is Kwissle is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Kwissle Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Kwissle Applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Deelnemer.

5. Kwissle staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kwissle verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Kwissle is niet aansprakelijk voor het feit dat Deelnemer de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Kwissle aansprakelijk indien Deelnemer zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

7. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Kwissle vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kwissle. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Kwissle dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Kwissle, alsmede op de goede naam van Kwissle. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Kwissle Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Kwissle Applicatie berusten uitsluitend bij Kwissle en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Deelnemer.

2. Deelnemer heeft een niet-exclusief recht om de Kwissle Applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

3. De software van de Kwissle Applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Kwissle. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Deelnemer afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de Applicatie dient. Het is Deelnemer verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Kwissle of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Kwissle Applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 15 - Klachten

1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de diensten die via de Kwissle Applicatie van Kwissle worden aangeboden is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via kwissle@kwissle.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kwissle de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

3. Kwissle zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 16 - Wijzigingen

Kwissle heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Deelnemer de gewijzigde voorwaarden via de Kwissle Applicatie inzien.

Artikel 17 - Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Kwissle en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen Kwissle en Deelnemer worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rotterdam, 23 april 2021

Your journey to a real connection